fbpx

Stručni saradnik za statistiku poljoprivrede iz područja stočarstva i okoliša Federalni zavod za statistiku

Federalni zavod za statistiku

Stručni saradnik za statistiku poljoprivrede iz područja stočarstva i okoliša Federalni zavod za statistiku

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene
novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom zavodu za statistiku
Radno mjesto:
– Stručni saradnik za statistiku poljoprivrede iz područja stočarstva i okoliša – 1 (jedan)
izvršilac
Opis poslova: učestvuje u provođenju Programom i Planom predviđena statistička istraživanja iz
oblasti koju prati; učestvuje u izradi statistike stočarstva i poljoprivrednih računa; učestvuje u analizi
dobijenih rezultata na osnovu provedenih statističkih istraživanja sa stanovišta kvaliteta; učestvuje u
izradi statističkih analiza, informacija i drugih materijala iz oblasti koje prati; izučava metodologije,
definicije, standarde, metode za prikupljanje podataka iz oblasti koje prati; učestvuje u postavljanju
zahtjeva prilikom izrade i izmjena aplikativnih projekata za obradu podataka, vrši druge poslove koje
mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1. 282,05 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete, i to :
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet ili Poljoprivredni fakultet – odsjek stočarstvo
– 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se
dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja
konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije
ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu, ul. Branilaca
Sarajeva br. 15. ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe
državne službe u Sarajevu ul. Branilaca Sarajeva br. 15. ili na web stranici Agencije:
www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz priavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako
kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od
dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora
sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih
kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko
pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih
fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo
na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze
o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u
„Službenim novinama Federacije BiH“ , neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službiOdsjek za postavljenja za federalne organe državne službe
ul. Hamdije Čemerlića br. 2.
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom zavodu za statistiku
(sa pozivom na broj: 06-30-8-1457/22)
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBIH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 06.02.2023

Datum objave: 23.01.2023

Lokacija: Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.