fbpx

Tehničar elektroenergetike Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU “SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA” DOBOJ

Tehničar elektroenergetike Doboj

Opis radnog mjesta
JU “SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA” DOBOJ
CARA DUŠANA 18
74 000 DOBOJ

KONKURS
O PRIJEMU RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO RADNO VRIJEME
do 31.08.2023. godine sa položenim stručnim ispitom

MATEMATIKA ……………….. 2 časa,
FIZIKA …………….……… 2 časa,
Stručno-teorijski predmeti za zanimanje: Tehničar elektroenergetike …. 9 časova,

Posebni uslovi radnog mjesta
I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“ broj: 24/19).

II U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školkama („Sl.glasnik RS“ br. 29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 80/14 i 83/15).
Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
* Kandidati treba da dostave sljedeća dokumenta:
1. Prijavu na konkurs
2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH,
3. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,
4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ,
5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla ,
– stepen stručne spreme i
– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
9. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom (lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava – ne mogu obavljati rad u školi),
10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,
11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

******
• Uvjerenje o nekažnjavanju, iz posebnog registra, (koje se vadi u MUP-u) škola će naknadno pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran, odnosno primljen u radni odnos.
• Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos (ne smije biti starije od 6 mjeseci).

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove.
Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren od 18.01.2023. godine do 25.01.2023. godine, a objavnjen je u dnevnom listu ” Glas Srpske”.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole : 27.01.2023.godine, (od strane komisije).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom , obaviće se 30.01.2023. godine u 11,00 časova u prostoriji br. 10.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Izabrani kandidat počinje sa radom poslije isteka žalbenog roka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Doboj

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.