fbpx

Vaspitač Banja Luka

JU Srednjoškolski dom Banjaluka

Vaspitač Banja Luka

Opis radnog mjesta
JU Srednjoškolski dom Banjaluka
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića broj 44,
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 72/12) i odredbi Pravilnika o kriterijumima i postupku prijem uradnika u radni odnos u Đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 51/14), Direktor JU srednjoškolski dom Banjaluka raspisuje

KONKURS
za prijem radnika

1. Vaspitač, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
Posebni uslovi radnog mjesta
Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o učeničkom standardu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 72/12), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/15 i 83/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođnih ili ovjerenom kopijom lične karte
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojastva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudma, zlostavljanja djeteta, polog drugog nasilja nad djecom, maloljetnim licima ili porodicom i povreda ravnopravnosti građanja (uvjerenje o neosuđivanju dom će pribavtit službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije) i to:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
3. diplomu o završenom prvom ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
6. uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;
7. izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukolko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
11. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za vaspitača koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
12. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
13. kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. potvrdu izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji neaposlenih lica,
2. potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije, ukoliko ne ostvaruje takvu penziju,
3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen,
4. potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina
5. potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 51/14).
Dom će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Doma 30.9.2022. godine.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 4.10.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama Doma.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.
Dom ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski dom Banjaluka, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića broj 44, Bnjaluka, sa naznakom „Prijava na konkurs na radno mjesto – Vaspitač”
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.