fbpx

Viši stručni saradnik za online komunikaciju

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje J A V N I   K O N K U R S za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću

Viši stručni saradnik za online komunikaciju

Radno mjesto:

 • Viši stručni saradnik za online komunikaciju – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: redovno ažurira sve sadržaje na komunikacijskim kanalima Vlade Federacije; vrši izradu, obradu i distribuiranje foto i video sadržaja na svim komunikacijskim kanalima Vlade Federacije; prilagođava sadržaje i informacije kanalima i objavljuje ih na svim komunikacijskim kanalima Vlade Federacije; vodi računa o blagovremenom i tačnom distribuiranju informativnih sadržaja kao što su informacije o radu Vlade Federacije i odluke koje se donose na sjednicama Vlade na web site-u i svim online komunikacijskim kanalima Vlade Federacije; za potrebe online komunikacijskih kanala prilagođava formu saopćenja, podatke, informacije i obavijesti za javnost koji se odnose na rad federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, kao i radnih sastanaka i susreta premijera s domaćim i međunarodnim zvaničnicima; provodi medijske planove online komunikacije općenito, te za pojedinačna pitanja i teme; kreira, producira, te distribuira sve tekstualne, foto i video sadržaje na internet, odnosno namjenjene za online komunikaciju Vlade Federacije i njene kanale, a po potrebi i za medije; vodi brigu o ažurnosti i tačnosti sadržaja na umreženim komunikacijskim kanalima, pravilnom uspostavljanju i vođenju dvosmjerne komunikacije s javnošću, kao i direktnom upravljanju online komunikacijom s javnošću; primjenjuje pravila i uputstva komunikacije na online kanalima Vlade Federacije; pruža odgovore na pitanja javnosti na svim komunikacijskim kanalima Vlade Federacije uz potpunu primjenu pravila komunikacije na online kanalima; vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.351, 35 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, filozofski fakultet, fakultet političkih nauka ili drugi fakultet društvenih ili humanističkih nauka
 • 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
 • poznavanje rada na računaru
 • poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva 15 ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Branilaca Sarajeva 15 ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ , neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službi

Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2

71 000  S a r a j e v o

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta

državnog službenika u

Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

za odnose s javnošću

sa pozivom na broj: 06-30-8-1249/22”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 10.11.2022

Lokacija: Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.