fbpx

Viši stručni saradnik za pravne poslove

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17,15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev Općinskog pravobranilaštva općine Sanski Most, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom pravobranilaštvu općine Sanski Most

Viši stručni saradnik za pravne poslove

Radno mjesto:
– Viši stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: pomaže pravobraniocu i zamjeniku pravobranioca u proučavanju
predmeta; zadužen je za vođenje evidencije propisa i prateće stručne litrature i stara se o
blagovremenom osiguranju istih; vrši izradu informacija, analiza i izvještaja iz oblasti koje
su u nadležnosti Pravobranilaštva; izrađuje nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata
tipskog sadržaja; učestvuje u pripremanju nacrta jednostavnijih pravnih mišljenja; aktivno
sudjeluje i pomaže pravobraniocu u svim sudskim parnicama i u žalbenim postupcima u
kojima se Općina pojavljuje kao tuženik ili tužitelj, priprema dokazni materijal i dostavlja ga
pravobraniocu; vodi prvostepeni postupak po zahtjevima za slobodu pristupa
informacijama i vrši druge poslove pravne pomoći iz nadležnosti Pravobranilaštva; vrši
uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje evidencije u određenoj oblasti za koju je
propisana takva evidencija; provodi aktivnosti na organiziranju stručnog usavršavanja,
osposobljavanja i edukaciji zaposlenih koje organizira Agencija za državnu službu;
redovno prati donošenje i promjene propisa i sudske prakse relevantne za rad organa;
uspostavlja saradnju sa drugim javnim organima kao i imenovanim radnim tijelima radi
rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti Pravobranilaštva; obavlja administrativne poslove u
vezi sa javnim nabavkama za potrebe organa; prati i proučava stanje pojave u određenoj
oblasti na osnovu prikupljenih podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi, te
predlaže mjere za njihovo otklanjanje; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno i
efikasno i efektivno vršenje poslova.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje
prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje
propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i
uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove, i to:
– VII stepen stručne spreme, pravne struke ili visoko obrazovanje prvog (najmanje
240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne
struke,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa
sjedištem u Bihaću, ul. Kralja Tvrtka br. 3, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni
konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa sjedištem u
Bihaću, ul. Kralja Tvrtka br. 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita
smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od 5 (pet) dana nakon
usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (originale ili
ovjerene fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova
javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru
izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne
procedure.
Kandidati koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje
se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto
državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
izboru dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih
uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biti će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana, od objave
javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu
ul. Kralja Tvrtka br.3
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom pravobranilaštvu općine Sanski Most, broj: 13-30-8-164/22”
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državu službu FBiH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 29.11.2022

Datum objave: 15.11.2022

Lokacija: Sanski Most

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.