fbpx

Voditelj boravka, Psiholog Vlasenica

JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica,

Voditelj boravka, Psiholog Vlasenica

Opis radnog mjesta
JU Osnovna škola ”Vuk Karadžić” Vlasenica,

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Voditelj boravka, sa nepunim radnim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini a najdalje do 30.06.2023. godine………1 izvršilac u Centralnoj školi,
2. Voditelj boravka, sa nepunim radnim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena – bez iskustva – pripravnik, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini a najdalje do 30.06.2023. godine………..1 izvršilac u PO Cerska i
3. Psiholog, puna norma………… 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Posebni uslovi radnog mjesta
Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/19, 13/20 i 72/21).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 81/22).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 81/22).

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivčna djela učinjena protiv dostojanstva
ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje dejce,
6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom), kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom:
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 06.10.2022. godine (četvrtak) u 9,00 časova, a intervju će se obaviti dana 06.10.2022. godine (četvrtak) u 11,00 časova u prostorijama škole.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola ”Vuk Karadžić” Vlasenica, Svetosavska 30, 75440 Vlasenica.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Vlasenica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.