fbpx

Voditelj produženog boravka Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Kozarska djeca“ Gradiška

Voditelj produženog boravka Gradiška

Opis radnog mjesta
JU Osnovna škola „Kozarska djeca“
Srpski bedem 95/17
78400 Gradiška

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Voditelj produženog boravka –1 izvršilac, sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.6.2023. 50 % od punog radnog vremena.
Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1.Da je državljanin RS i B i H
2.Da je stariji od 18 godina
3.Da je radno sposoban
4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,te da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Posebni uslovi :
Završen prvi ciklus studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine i stručno zvanje profesor razredne nastave, odnosno visoka stručna sprema i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Smatraće se da ispunjavaju uslov i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci a nemaju položen stručni ispit,kao i kandidati koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove,te kandidati koji su po ranije važećim propisima ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme .

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs ,pored adrese i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (koje neće biti vraćane)sljedećih dokumenata:
1. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
2. Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja ili ovjerena kopija važeće lične karte ne starija od 6 mjeseci ;
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti izdato od certifikovane zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci i koje dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan (opšti uslovi ,tačka 4.) i uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ,pribaviće škola za kandidata koji bude izabran putem javnog konkursa,a prije zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili u inostranstvu. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa;
5. Uvjerenje nadležnog suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
6. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
9. Uvjerenje ili potvrda izdata od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,za lica koja se nalaze na toj evidenciji(računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom);
10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke
o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na test ili intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici škole dana 27.1.2023. do 17.00 časova.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljeni u ponedjeljak 30.1.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama škole.Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju , a ukoliko ne pristupe istom u zakazano vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Gradiška

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.