fbpx

Voditelj produženog boravka Kneževo

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola '' Dositej Obradović'' Kneževo

Voditelj produženog boravka Kneževo

Opis radnog mjesta
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ” DOSITEJ OBRADOVIĆ”KNEŽEVO
D.Komljenovića bb Kneževo,
telefon: 051/591-670, faks: 051/591-670, e-os085@skolers .org

K O N K U R S
za slobodna radna mjesta

Voditelj produženog boravka -1 izvršilac – puno radno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme.

Posebni uslovi radnog mjesta
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, (Sl.glasnik RS,broj: 1/16, 66/18), uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske’’ 81/22) i člana 5. tačka g)Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 86/10, 25/14, 76/15) i uslove propisane članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa(Sl.glasnik RS 37/19,13/20 i 72/21.) Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 74/18 i 26/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 198.zakona.
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. da je radno sposoban, dokaz ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 31.01.2023. godine ( utorak) u 12:00

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU- Osnovna škola ”Dositej Obradović” Kneževo Ul.Dujka Komljenović bb.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Kneževo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.